Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BJ-Electronics zijn bij uitsluiting van eventuele andere
algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van
deze voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
BJ-Electronics worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BJ-Electronics ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1
Alle aanbiedingen van BJ-Electronics zijn vrijblijvend en BJ-Electronics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BJ-Electronics. BJ-Electronics is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BJ-Electronics dit mee binnen zeven (7) dagen
na ontvangst van de bestelling.
2.3
Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt
aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u
afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. Exclusief eventuele belastingen of
andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling dient te geschieden per kas na inbouw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen
acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3
Betaling kan geschieden per kas na inbouw. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BJ-Electronics.
3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn van 8 dagen bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in
verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per werkdag over het openstaande bedrag. Indien
betaling plaatsvindt na aanmaning door BJ-Electronics bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan
administratiekosten verschuldigd en indien BJ-Electronics haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de
incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd
de bevoegdheid van BJ-Electronics om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten te vorderen.
3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BJ-Electronics gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende
overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de
uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen
tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BJ-Electronics.

Artikel 4. Levering.
4.1
De door BJ-Electronics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft
u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te
ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden
verlengd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2
Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van BJ-Electronics. In geval van annulering na 48 uur
voor aanvang van de opdracht heeft BJ-Electronics het recht om 10% van de overeengekomen prijs van de goederen
in rekening te brengen met een minimum van twintig euro (€ 20) exclusief BTW.
Onverkort het recht van BJ-Electronics op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
4.3
Annulering van orders en/of werkzaamheden kan alleen na schriftelijke bevestiging van BJ-Electronics. In geval van
annulering binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht heeft BJ-Electronics het recht om 20% van de
overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen met een minimum van veertig euro (€ 40) exclusief
BTW. Exclusief eventuele wachttijd. De wachttijd loopt tot maximaal de benodigde tijd van de werkzaamheden en
wordt op uurbasis doorberekend tot maximaal tweehonderdvijftig euro (€ 250) per dag. Onverkort het recht van
BJ-Electronics op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
4.4
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor inbouw cq.
voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
BJ-Electronics verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van
de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, brengt u BJ-Electronics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3)
dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te
geven.
6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BJ-Electronics de keuze de
desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde exclusief verzendkosten daarvan te restitueren.

Artikel 7. Garantie.
7.1
Op alle werkzaamheden van BJ-Electronics geldt een garantieperiode van 1 jaar ingaand op datum van inbouw.
Voor garantie op betreffende ingebouwde apparatuur verwijzen wij u door naar de garantie bepalingen van dit
artikel.
7.2
De afnemer kan pas aanspraak maken op de garantie van het product en/of op de inbouw, nadat het gehele factuur
bedrag is overgemaakt op de bankrekening van BJ-Electronics.
7.3
Op directe aanliggende onderdelen geven wij een garantie van goede werking na aansluiting. Deze dienen direct
gecontroleerd te worden na inbouw. Deze garantie vervalt na 7 dagen na inbouwdatum. Eventuele storingen dienen
binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan BJ-Electronics.
7.4
Voor alle garantie bepalingen heeft client een schade beperkings plicht, zoals deze wettelijk is vast gesteld.
7.5
Mocht blijken dat door derden is gewerkt aan ingebouwde apparatuur, vervalt de garantie met terugwerkende kracht
en worden alle voorgaande kosten (reis en arbeid) in rekening gebracht.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.
8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BJElectronics,
dan wel tussen BJ-Electronics en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BJElectronics,
is BJ-Electronics niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
van BJ-Electronics.

Artikel 9. Overmacht.
9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BJ-Electronics ingeval van overmacht het recht om,
naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BJ-Electronics gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BJ-Electronics en de door haar ingeschakelde
tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diverse.
10.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BJ-Electronics in
strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
deze worden vervangen door een door BJ-Electronics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare
bepaling.
10.2
BJ-Electronics is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3
Kosten gemaakt door client bij derden, zonder schriftelijke opdracht of toestemming aan client of derden worden niet
vergoed door BJ-Electronics.
10.4
Kosten gemaakt door client, zoals reistijd en/of km vergoeding om op aangegeven locatie of een conform afspraak
aangegeven locatie al dan wel of niet verzocht door BJ-Electronics worden niet vergoed door BJ-Electronics.
10.5
Alle gemonteerde systemen worden op standaard normen geleverd en gemonteerd door BJ-Electronics.
Alle extra’s waaronder: extra apparatuur, extra optie’s en/of extra programmeer werkzaamheden worden
doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.

Opgemaakt te Apeldoorn op 16-06-2004.

BJ-Electronics
Postbus 804
7301 BB Apeldoorn
Tel: +31.6.551.72.550

© 2004 - 2023 BJ Electronics - SCM Gecertificeerd 18136